תנאי שימוש

נובמבר 2016

עמותת חכמים בלילה (להלן: "העמותה"), מבקשת כי תקרא את תנאי השימוש המפורטים להלן בעיון (להלן: "תנאי השימוש").

תנאי השימוש נועדו לוודא שימוש נאות בשירות הניתן ע"י העמותה ללקוחותיה, תוך מתן תשומת לב לאופי השירות, השימוש בשירות, זכויות יוצרים, אחריות ושיפוי. מובהר בזאת כי השימוש שלך בשירות מהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש המפורטים להלן, וכן הסכמה למדיניות הפרטיות של העמותה, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו, אותה ניתן למצוא כאן (להלן: "מדיניות הפרטיות").

מטעמי נוחיות, בחלק מן המקרים הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאי שימוש אלו מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, ו/או למדיניות הפרטיות, או לכל חלק מהם, עליך להפסיק כל שימוש שהוא בשירות (כהגדרתו להלן) ובאתר.

השירות

העמותה מציעה למשתמשים מידע אודות פעילות העמותה והמותג "Wize", לרבות אפשרויות הרשמה כמנויים לעדכונים מהעמותה (להלן: "השירות") באמצעות אתר ייעודי בשם " עמותת ׳חכמים בלילה׳ (WIZE) " (להלן: "האתר").

השימוש בשירות

במסגרת השימוש באתר, העמותה מעניקה לך רישיון גישה ושימוש באתר. רישיון זה הינו חינמי, לא בלעדי, מוגבל בזמן, אשר אינו ניתן להמחאה ו/או להסבה.

מובהר בזאת כי השירות ניתן לך באופן אישי, ואין להשתמש בו לצרכים מסחריים, העמדת השירות לרשות הציבור, ושילוב השירות בשירותים אחרים. כמו כן, אין להשתמש בשירות לרעה, לרבות ביצוע ניסיונות גישה לשירות שאינם דרך הממשק שהעמותה מספקת ו/או שימוש בדרך החורגת מהמותר על פי דין. אי-ציות לתנאי השימוש עלול להוביל לכך ש-העמותה תפסיק לספק לך את השירות.

רישום לשירות

במידה ותהיה מעוניין להירשם לקבלת עדכונים מהעמותה, יהיה עליך לספק לעמותה פרטים מזהים אישיים. הפרטים המזהים עשויים לכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, גילך, מינך, ומספר הטלפון שלך לפרטים נוספים בעניין המידע שמסרת, אבטחתו, והשימוש שנעשה בו, ראה את מדיניות הפרטיות המצ"ב. תשומת ליבך כי במעמד מסירת הפרטים אתה נדרש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת הפרטים על ידך, באמצעות האתר (באופן אשר יפורט להלן) מהווים את אישורך לנכונותם ודיוקם של הפרטים כאמור. מובהר בזאת כי כל נזק אשר ייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו בגין מסירת פרטים שאינם נכונים ומדויקים יחול עלייך בלבד, ולעמותה ו/או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות בגין נזק שנגרם כתוצאה מאי דיוק ו/או אי נכונות פרטים אלו.

זכויות יוצרים

בעת אישור תנאים אלו ידוע לך כי אין בשימוש בשירות כדי להקנות לך זכויות כלשהן ביחס למערכת בה העמותה משתמשת להפעלת האתר ו/או למידע אשר נאסף על ידי המערכת הנ"ל במסגרת השימוש שלך בשירות.

בנוסף, הינך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של העמותה ו/או כל גורם שהוא.

הגבלות

השימוש בשירות אינם מקנים לך, בין אם בעצמך ובין אם באמצעות מי מטעמך, את הזכות: (א) להשתמש בשירות בניגוד לחוק, לרבות תוך פרסום ו/או הפצה ו/או שיתוף ו/או העברה בכל אופן אחר של תוכן שאינו חוקי; (ב) להעתיק ו/או לשנות ו/או ליצור יצירה הנגזרת מהשירות, תוכן הכלול בשירות, תוכנה הקשורה לשירות ו/או כל חלק מאלו; (ג) לפעול להשבתת ו/או עקיפת אמצעי האבטחה בשירות ו/או לפעול להשגת גישה לאמצעי השליטה בשירות; (ד) לפעול להשגת גישה לשירות ו/או לחשבונות משתמשים בשירות, לרבות חשבונות מייל ו/או לכל מכשיר, התקן, מערכת מחשוב, מערכת טלפונית ו/או רשתות המחוברות לשירות, ללא הרשאה של העמותה, בכתב ומראש; ו- (ז) לאסוף מידע הנוגע למשתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת מראש של העמותה והמשתמשים כאמור.

העמותה עשויה לאפשר בעתיד למשתמשים באתר להעלות, להפיץ או לשתף תכנים באתר. במידה ואפשרויות אלו יהיו זמינות, הנך מאשר כי יחולו התנאים הבאים: ככל שתפרסם, תפיץ, תשתף או תעביר בדרך אחרת דרך השירות, כל תוכן ויזואלי ו/או מידע אחר (להלן: "תוכן"), הנך מצהיר ומתחייב שהתוכן יכלול פרטים מלאים ומדויקים וכן שתוכן זה לא: (א) יפר זכויות קניין רוחני, זכויות פרסום ו/או זכויות מוסריות של צד ג' כלשהו (לרבות העמותה ו/או מי מטעמה); (ב) יכלול תכני שטנה, לשון הרע, תכנים שהם בבחינת תועבה, תוכן לא הגון ו/או פוגעני (לרבות תוכן המקדם ומעודד שנאה ו/או אלימות); (ג) יכיל "תולעים", וירוסים, נוזקות או כל תוכנה מזיקה אחרת; (ד) יכיל תוכן המפר את הוראות הדין, לרבות חוקי ותקנות פרסום ושיווק; ו- (ה) יכביד על התשתיות של העמותה ו/או מי מטעמה באופן שאינו סביר על ידי העלאת, פרסום, הפצת, שיתוף ו/או העברה אחרת של תוכן באמצעות השירות.

אחריות ושיפוי

השירות מוצע לך "כמות שהוא" ("As Is"). מבלי לפגוע בהוראת כל דין חל, הינך מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את מפעילי ו/או עובדי ו/או מנהלי ו/או סוכני ו\או מתנדבי העמותה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה, נזק, הוצאה, הפסד, ו/או אחריות אשר נובעים מכל הפרה מצידך של תנאי השימוש לעיל. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

מובהר, כי בכל מקרה שהוא תוגבל אחריותה של העמותה לנזקים ישירים בלבד והיא לא תחול ביחס לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים, כולל כל הוצאה, אובדן רווחים, הפסד ו/או נזק כספי, לרבות נזק שנגרם בגין רכישת פוליסת הביטוח.

שינויים

ידוע לך כי במקרה של שינויים בחוק ו/או בדרישות הרגולטוריות, הוספה ו/או הסרה של פונקציות, תכונות ומאפיינים בשירות, ייתכנו שינויים בתנאי שימוש אלה.

באישור תנאי שימוש אלו הינך מוותר על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אי ידיעה של שינוי בתנאי השימוש.

שונות

על תנאי שימוש אלה וכל הנובע הימנם יחול הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית תהיה של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו (ישראל) בלבד.

כל הודעה ש-העמותה נדרשת למסור לך, בין אם על פי החוק ובין אם על פי תנאי שימוש אלה, תימסר על פי פרטי ההתקשרות שסופקו על ידך בעת הרישום, כמפורט לעיל. הינך מאשר ומסכים באופן מפורש לקבל כל הודעה ו/או התקשרות מטעם מפעילי האתר באופן זה, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד העמותה בעניין דיוור ישיר, לרבות בקשר עם הוראות סעיף 30א לחוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

אינך רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיך להשתמש בשירות, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהעמותה.

אין לראות באי-אכיפה של העמותהאת איזה מהתנאים המפורטים בתנאי השימוש משום הסכמה ו/או מתן פטור מאחריות בגין הפרה של התנאים כאמור. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לאכוף כל תנאי מהתנאים האלה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

יצירת קשר

לכל שאלה נוספת בנושא תנאי השימוש, ניתן ליצור קשר איתנו באמצעות הפרטים אשר מופיעים באתר תחת הלשונית "צור קשר", ו/או בכתובת המייל הבאה: [email protected]

שאלותיכם ופניותיכם חשובות לעמותה, ובהתאם נעשה את מירב המאמצים על מנת לטפל בהן בהקדם האפשרי.