תנאי שימוש

נובמבר 2016

עמותת חכמים בלילה (ע"ר) (להלן: "העמותה"), מבקשת כי תקרא את מדיניות הפרטיות שלהלן בעיון (להלן: "מדיניות הפרטיות").

מדיניות פרטיות זו מפרטת, בין היתר, אילו נתונים נאספים באמצעות האתר, את האופן שבו משתמשת העמותה במידע שנאסף על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, את האופן שבו משתמשת העמותה במידע אשר נמסר לה על ידך במסגרת ההרשמה לשירות, ואת חובותיך והתחייבותך כמשתמש בשירות. מובהר בזאת, כי מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של העמותה אותם ניתן למצוא כאן (להלן: "תנאי השימוש").

אלא אם הוגדר במפורש אחרת, לכל המונחים אשר הוגדרו בתנאי השימוש תינתן אותה משמעות במדיניות פרטיות זו.

מטעמי נוחיות, בחלק מן המקרים הניסוח במדיניות פרטיות זו הוא בלשון זכר בלבד, אך מדיניות פרטיות זו מתייחסת לנשים ולגברים כאחד. מובהר כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך להשתמש בשירות.

בכניסתך לאתר והשימוש בה הינך מביע את הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, עליך להפסיק כל שימוש שהוא בשירות ובאתר.

איסוף המידע

האתר

בדומה למרבית אתרי האינטרנט, גם השרתים של האתר קולטים נתונים לגבי פעילות הגולשים בו, לרבות הדפים שנצפו על ידם, משך הפעילות באתר, סוג התוכן שנצפה, הפעולות שבוצעו באתר, כתובת האינטרנט (IP) שהוקצתה למחשב המשתמש באתר לשם הגישה לאינטרנט, אתר האינטרנט שממנו הגעת לאתר וסוג מערכת/מערכות ההפעלה הפועלות במחשב שלך. נתונים אלו נאספים באמצעות מערכת "Google Analytics". פרטים בדבר תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics ניתן למצוא בכתובתhttp://www.google.com/analytics.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

יובהר בזאת כי זכותך לבקש להימחק ממאגר הנתונים של העמותה, וזאת באמצעות פנייה לכתובת המייל הנקובה תחת "צור קשר" בתחתית מסמך זה.

העמותה לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

  • כאשר העמותה תמצא כי פעולותיך במערכת ו/או שימושך במערכת מסייעים לביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או בעת ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • אם העמותה תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי;
  • אם העמותה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים, מנהליים או אזרחיים) בגין השימוש שעשית בשירות ו/או הפעולות שביצעת באפליקציה;
  • במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין העמותה; ו-
  • בכל מקרה שהעמותה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך ו/או לרכושך ו/או לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי.

אבטחת מידע

העמותה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ובהתאם עושה מאמצים ומשתמשת באמצעים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך. ברם, אף שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי העמותה, הרי שאין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, העמותה אינה מתחייבת כי השירות יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע.

שינויים

ייתכנו שינויים במדיניות זו מעת לעת. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר עצמו, בשיגור הודעת דואר אלקטרוני או בפרסום באתר. שינויים אלה לא יחולו רטרואקטיבית. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתה לתוקף של המדיניות החדשה תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם יסתיים השימוש שלך בשירות. 

יצירת קשר

לכל שאלה נוספת בנושא שמירה על פרטיותכם, ניתן ליצור עימנו קשר באמצעות הפרטים אשר מופיעים באתר תחת הלשונית "צור קשר", או בכתובת המייל הבאה: [email protected].

שאלותיכם ופניותיכם חשובות להעמותה, והיא תעשה את מירב המאמצים על מנת לטפל בהן בהקדם האפשרי.